Usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji

Usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji

Również stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do prowadzenia spraw księgowych, które mają za cel dokumentowanie ich obrotu gospodarczego. W naszym biurze rachunkowym zapewniamy pełną obsługę także tego rodzaju klientom w sektorach usługi księgowe Kraków oraz usługi księgowe Myślenice. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu stowarzyszenia czy fundacji od strony formalnej, zawsze jesteśmy do dyspozycji.

Księgowość

Stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku muszą prowadzić własną księgowość. Księgowy wówczas odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji i ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości, oraz ma obowiązki sprawozdawcze względem Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Ustawa o rachunkowości narzuca na stowarzyszenia i fundacje obowiązek przygotowania polityki rachunkowości, czyli zasad zgodnie z którymi prowadzone będą księgi rachunkowe. Obejmują one między innymi plan kont, sposoby archiwizacji dokumentów finansowych, amortyzacji środków trwałych, obiegu dokumentów. Stowarzyszenia i fundacje muszą również prowadzić ewidencje środków trwałych i inne wymagane zgodnie z ustawą o rachunkowości ewidencje.

W ramach księgowości fundacji i stowarzyszeń biura rachunkowe prowadzą są zatem takie czynności jak:

 • opracowywanie polityki rachunkowości i planów kont
 • prowadzenie bieżącej księgowości
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie ewidencji i innych dokumentów
 • reprezentowanie stowarzyszeń i fundacji przed organami, w tym Urzędem Skarbowym i innymi w takcie kontroli

Sprawozdania finansowe

Stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do przygotowywania i przesyłania do właściwego Urzędu Skarbowego sprawozdań finansowych. W sprawozdaniu muszą znaleźć się informacje dotyczące wyników – rachunku zysków i strat, także informacje dodatkowe wymagane przez prawo.

Płacenie podatków

Często w praktyce okazuje się, że fundacje i stowarzyszenia nie płacą podatku dochodowego. Nie znaczy to jednak, że są one całkowicie zwolnione z płatności podatków.

Zgodnie z przepisami prawa wolne od podatku dochodowego są dochody takich organizacji, które w swoim statucie wpisane mają następujące cele:

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa
 • działalność kulturalna
 • działalność dotycząca kultury fizycznej i sportu
 • działalność dotycząca ochrony środowiska
 • dobroczynność
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów
 • wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi i zaopatrywania wsi w wodę
 • działalność dotycząca kultu religijnego

Warto pamiętać o tym, że te stowarzyszenia i fundacje, które zatrudniają pracowników – dotyczy to wszystkich rodzajów umów, w tym umowy o pracę, mowy zlecenia, umowy o dzieło i kontraktu – są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych jako pracodawca.

 

W przypadku, gdy stowarzyszenie czy fundacja są płatnikami VAT, zobowiązanej są też do przestrzegania przepisów w tym zakresie. Gdy wynajmują lokale, dotyczy ich podatek od nieruchomości.